Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

Utworzono dnia 18.04.2024
Czcionka:

OD DNIA 22 KWIETNIA 2024 ROKU

RUSZA NABÓR DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie ogłasza nabór dla mieszkańców Debrzno do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024. 

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów wspólnie zamieszkujących i sprawujących całodobową opiekę nad:

 • Dziećmi do ukończenia 16 r.ż. posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności;
 • Osobami z niepełnosprawnością posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, ze. zm.)

- którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Programem w roku 2024 r., zgodnie ze złożonym wnioskiem, objętych zostanie 16 osób, w tym:

 • 15 rodziców/opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 1 rodzic/opiekun dla dziecka do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dopuszcza się zwiększenie liczby uczestników Programu.

Wszystkie usługi realizowane przez OPS Debrzno w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 będą świadczone
w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnością.

WAŻNE:

 1. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą
  z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.
 2. Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna, o których mowa
  w ust. 1, z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.
 3. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.
 4. Na potrzeby realizacji Programu za opiekuna osoby z niepełnosprawnością uznaje się opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności (w tym opiekuna sprawującego opiekę w ramach rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka).

Pomoc przyznawana w ramach Programu jest bezpłatna.

Osoby, które są zainteresowane udziałem w Programie, proszone są o złożenie kompletu dokumentów do Programu „Opieka wytchnieniowa”, tj.:

 • Karty zgłoszenia do Programu - Załącznik nr 1,
 • Klauzuli informacyjnej Administrator Danych Osobowych - Minister Rodziny i Polityki Społecznej - Załącznik nr 2,

Wyżej wymienione druki w formie papierowej są dostępne  w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej  przy ul. Ogrodowa 27, pok. nr 7 i 10 lub można pobrać poniżej.

Samotne osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w Programie, które nie są w stanie zgłosić się osobiście po Kartę zgłoszenia do Programu lub jej dostarczyć powinny skontaktować się z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie dzwoniąc pod następujące numery telefonów: 59 83 35 439.

Dokumenty zgłoszeniowe do Programu należy złożyć w jak najkrótszym terminie. Zachęcamy do zapoznania się z treścią Programu.

Złożenie Karty zgłoszenia do Programu wraz z innymi wymaganymi dokumentami nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Programie.

ZAŁĄCZNIKI:

Program Opieka Wytchnieniowa

Utworzono dnia 24.05.2024, 13:10

Załacznik nr 2

Utworzono dnia 24.05.2024, 13:10

Załącznik nr 1

Utworzono dnia 24.05.2024, 13:09

Harmonogram wypłat
świadczeń w 2024 roku

Styczeń 26-01-2024
Luty 26-02-2024
Marzec 26-03-2024
Kwiecień 25-04-2024
Maj 27-05-2024
Czerwiec 25-06-2024
Lipiec 26-07-2024
Sierpień 27-08-2024
Wrzesień 25-09-2024
Październik 28-10-2024
Listopa 26-11-2024
Grudzień 19-12-2024

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Debrznie

ul. Ogrodowa 27
77-310 Debrzno

e-mail: ops_debrzno@wp.pl

tel./fax:   59 83 35 439
    59 83 35 632
tel. kom.   793 216 107
NIP   843-107-24-97
REGON   005311680

 

Godziny urzędowania:

700  1500


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Debrznie

Paweł Władyczak

Godziny przyjęć interesantów:

Środa - 730 – 1000


Dział świadczeń rodzinych
i funduszu alimentacyjnego:

tel. kom.   730 807 211

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1430