Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Czcionka:
 1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.
 2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Debrzno oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 4. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:
  1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie:
   • zbieranie danych dot. przemocy w rodzinie w mieście i gminie Debrzno tj.: liczby przeprowadzonych procedur „Niebieska Karta”, przyczyn występowania przemocy, rodzaju podjętych działań, struktury rodzin dotkniętych przemocą – na początku każdego roku za rok poprzedni,
   • opracowanie i przeprowadzanie ankiet lub badań dot. występowania przemocy w rodzinie w określonej przestrzeni czasowej;
  2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku poprzez:
   • upowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plakaty, ulotki, informatory, prasa, itp.),
   • udzielanie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,
   • działania edukacyjne wobec dzieci, młodzieży i dorosłych dotyczące propagowania metod wychowawczych bez przemocy,
   • podnoszenie świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie;
  3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie:
   • wnioskowanie do właściwych instytucji o podjęcie interwencji – procedury „Niebieska Karta”,
   • zbieranie informacji o działaniach podjętych w ramach procedury „Niebieska Karta” (dot. wszystkich podmiotów),
   • monitorowanie i wspieranie działań podjętych w ramach procedury „Niebieska Karta” – na wniosek podmiotu realizującego procedurę „Niebieska Karta” lub na wniosek Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego;
  4. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie:
   • działania edukacyjno-korekcyjne wobec sprawców przemocy

 

SKŁAD ZESPOŁU INTERRDYSCYPLINARNEGO

 1. Danuta Kwiecień – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Debrznie
 2. Wioletta Zych - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Debrznie
 3. Stanisław Szymanówka – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Człuchowie - Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
 4. Wiesław Sepioło - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie - Posterunek Policji w Debrznie
 5. Grzegorz Mikulski – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Debrznie
 6. Andrzej Pluto-Prądziński - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Debrznie
 7. Teresa Kiedrowicz – Indywidualna Praktyka Pielęgniarska
 8. Dorota Szymańska – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie
 9. Jacek Janusz - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie

ZAŁĄCZNIKI:

Harmonogram wypłat
świadczeń w 2024 roku

Styczeń 26-01-2024
Luty 26-02-2024
Marzec 26-03-2024
Kwiecień 25-04-2024
Maj 27-05-2024
Czerwiec 25-06-2024
Lipiec 26-07-2024
Sierpień 27-08-2024
Wrzesień 25-09-2024
Październik 28-10-2024
Listopa 26-11-2024
Grudzień 19-12-2024

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Debrznie

ul. Ogrodowa 27
77-310 Debrzno

e-mail: ops_debrzno@wp.pl

tel./fax:   59 83 35 439
    59 83 35 632
tel. kom.   793 216 107
NIP   843-107-24-97
REGON   005311680

 

Godziny urzędowania:

700  1500


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Debrznie

Paweł Władyczak

Godziny przyjęć interesantów:

Środa - 730 – 1000


Dział świadczeń rodzinych
i funduszu alimentacyjnego:

tel. kom.   730 807 211

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1430