Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Procedura "Niebieskie Karty"

Czcionka:

W przypadku podejrzenia występowania przemocy w rodzinie uruchomiona zostaje procedura "Niebieskie Karty". Obejmuje ona ogół czynności realizowanych przez służby w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej.

Dokumentem wszczynającym procedurę ,"Niebieskie Karty" jest formularz "Niebieska Karta - A", wypełniany przez przedstawiciela jednego z podmiotów: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia.

Wszczęcie procedury może odbyć się w różnych okolicznościach, np. podczas interwencji patrolu policyjnego w domu, w Ośrodku Pomocy Społecznej, podczas wizyty pracownika socjalnego w środowisku, czy w szkole, do której uczęszcza dziecko.

Z procedurą "Niebieskie Karty" związana jest działalność Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych dziedzin, współpracujących ze sobą w celu budowania lokalnego systemu wsparcia dla rodziny zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Grupa Robocza to specjaliści bezpośrednio pracujący z konkretną rodziną. Zadaniem grupy roboczej jest opracowanie i realizacja planu pomocy. Każdorazowo w skład grup roboczych wchodzą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

Pracownik socjalny w procedurze "Niebieskie Karty":

 • udziela osobie doświadczającej przemocy w rodzinie kompleksowych informacji  o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, pedagogicznej oraz wsparcia;
 • udziela informacji o instytucjach i podmiotach świadczących pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą domową;
 • udziela informacji o formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tą pomoc;
 • udziela informacji o możliwościach podjęcia dalszych działań, mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
 • organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
 • zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie; przekazuje informacje o karnych konsekwencjach stosowania przemocy w rodzinie;
 • motywuje osoby nadużywające alkoholu, uzależnione od alkoholu, do podjęcia leczenie odwykowego i terapii;
 • motywuje osoby stosujące przemoc w rodzinie do udziału w programie zajęć korekcyjno-edukacyjnych.

 Ponadto, pracownik socjalny:

 • udziela informacji o zasadach przyznawania świadczeń z pomocy społecznej;
 • w uzasadnionych przypadkach udziela świadczeń z pomocy społecznej zgodnie  z obowiązującą ustawy o pomocy społecznej;
 • udziela pomocy w załatwianiu spraw urzędowych;
 • udziela poradnictwa w zakresie możliwości rozwiązania zgłaszanych problemów;
 • informuje o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym;
 • współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami.

Pracownik socjalny monitoruje sytuację rodziny, w której występuje przemoc (utrzymuje regularny kontakt z osobą pokrzywdzoną, odwiedza w miejscu zamieszkania).

Harmonogram wypłat
świadczeń w 2024 roku

Styczeń 26-01-2024
Luty 26-02-2024
Marzec 26-03-2024
Kwiecień 25-04-2024
Maj 27-05-2024
Czerwiec 25-06-2024
Lipiec 26-07-2024
Sierpień 27-08-2024
Wrzesień 25-09-2024
Październik 28-10-2024
Listopa 26-11-2024
Grudzień 19-12-2024

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Debrznie

ul. Ogrodowa 27
77-310 Debrzno

e-mail: ops_debrzno@wp.pl

tel./fax:   59 83 35 439
    59 83 35 632
tel. kom.   793 216 107
NIP   843-107-24-97
REGON   005311680

 

Godziny urzędowania:

700  1500


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Debrznie

Paweł Władyczak

Godziny przyjęć interesantów:

Środa - 730 – 1000


Dział świadczeń rodzinych
i funduszu alimentacyjnego:

tel. kom.   730 807 211

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1430