Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Osoby uprawnione

Czcionka:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. Najemcom oraz podnajemcą lokali mieszkalnych,
 2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 3. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 4. Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki z nim związane,
 5. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Warunki, które trzeba spełniać aby otrzymać dodatek mieszkaniowy:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 8.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, którym normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny ( dom jednorodzinny ), zwana dalej „normatywną powierzchniąâ€?, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 1. 35 m2 – dla 1 osoby,
 2. 40 m2 – dla 2 osób,
 3. 45 m2 – dla 3 osób,
 4. 55 m2 – dla 4 osób,
 5. 65 m2 – dla 5 osób,

a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna,której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (dz. u. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.3).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

 1. 30 % albo,
 2. 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

Termin załatwienia sprawy(udzielenia odpowiedzi):

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wypłata dodatku mieszkaniowego:

Dodatek wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. W tym, samym terminie wypłaca się ryczałt, o którym mowa w art. 6 ust. 7.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania.

Inne wskazówki i uwagi:

Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych oraz pobieranych z pomocy społecznej zasiłków okresowych, jednorazowych świadczeń pieniężnych oraz świadczeń w naturze, przy składaniu wniosku wszystkie osoby dorosłe zamieszkałe w lokalu nieuczące się nieposiadające żadnego dochodu zobowiązane są do osobistego złożenia oświadczenia.
Jeżeli przedstawione przez wnioskodawce dokumenty nie wystarczają, wówczas można przeprowadzić wywiad środowiskowy, który odbywa się w miejscu zamieszkania osoby starającej się o dodatek (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 grudnia 2001r.).

Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego:

Wywiad przeprowadzany jest w miejscu zamieszkiwania wnioskodawcy, ustala się faktyczny stan majątkowy wnioskodawcy, wywiad powinien być przeprowadzony w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy, wywiad przeprowadza pracownik upoważniony przez Burmistrza Miasta i Gminy.

Wymagane dokumenty podczas wywiadu to:

 • kwestionariusz wywiadu środowiskowego,
 • oświadczenie o stanie majątkowym.

Pojęcie dochodu:

Za dochód uważa się wszelkie przychody po obliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po obliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, chyba że już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Za dochód uważamy również:

 • zasiłki chorobowe,
 • zasiłek rodzinny,
 • dodatek pielęgnacyjny,
 • zasiłek stały z OPS,
 • pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z PCPR,
 • alimenty,
 • praca dorywcza,
 • wynagrodzenie uczniowskie.

Stałe zamieszkiwanie:

Miejsce, gdzie dana osoba zamieszkuje, odpoczywa, odbiera korespondencję, posiada zgromadzone przedmioty majątkowe, osobiste, stąd udaje się do pracy, szkoły i tutaj wraca. W lokalu tym dokonuje różnych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, uczestniczy w kosztach utrzymania lokalu (art.25 K.C.).

Harmonogram wypłat 
świadczeń w 2019 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Debrznie

ul. Ogrodowa 27
77-310 Debrzno

e-mail: ops_debrzno@wp.pl

tel./fax:   59 83 35 439
    59 83 35 632
tel. kom.   793 216 107
NIP   843-107-24-97
REGON   005311680

 

Godziny urzędowania:

700  1500


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Debrznie

Paweł Władyczak

tel. kom.   793 197 004

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1000


Dział świadczeń rodzinych
i funduszu alimentacyjnego:

tel. kom.   730 807 211

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1430