Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasiłek rodzinny

Czcionka:

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego przyznawany jest na warunkach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 114).

Zasiłek rodzinny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka, czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,
 3. osobie uczącej się, czyli osobie pełnoletniej uczącej się, nie pozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Kryterium dochodowe:

Od spełnienia kryterium dochodowego uzależnione jest przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku. 

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom uprawnionym, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje (Obowiązywał do 31-12-2015r.).

Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, pomnożony przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. 
Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i, o której mowa powyżej, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

 1. zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;
 2. dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 10, art. 11a, art. 12a i art. 13 (tj. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka), podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;
 3. dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 9, art. 14 i art. 15 (tj. dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania), podzielonych przez 12.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują (Obowiązuje od 01-01-2016).

Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej rodziny, czyli utrata i uzyskanie dochodu.

Rodzina oznacza odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567); do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

W przypadku uzyskania dochodu prawo do świadczeń ustala się na podstawie dochodu rodziny lub dochodu osoby uczącej się powiększonego o uzyskany dochód.

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Jeżeli rodzina lub osoba ucząca się uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się.

Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem:

 1. oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;
 2. gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 3. gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na powyżej wymienionych zasadach, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.

Natomiast ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.

W przypadku gdy prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego, ustalając dochód uwzględnia się tylko dochód dziecka.

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego następuje na okres zasiłkowy tj. od 1 listopada danego roku do 31 października następnego roku na podstawie złożonego wniosku uzupełnionego o niezbędne dokumenty.

Jeżeli wnioskodawca złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w trakcie trwania okresu zasiłkowego i spełni pozostałe warunki uprawniające go do pobierania zasiłku, wówczas zasiłek rodzinny przysługuje od miesiąca w którym wpłynął wniosek do końca okresu zasiłkowego.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym wyżej, do ukończenia przez dziecko:

 1. 18. roku życia lub
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia albo
 3. 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek wypłacany jest w cyklu miesięcznym w następujących kwotach:

 1. 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 2. 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 3. 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
 6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki:

 1. z tytułu urodzenia dziecka (1000,00 zł jednorazowo) – przysługuje do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia,
 2. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400,00 zł miesięcznie) – przysługuje przez okres:
  • 24 miesięcy kalendarzowych,
  • 36 miesięcy kalendarzowych jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
  • 72 miesięcy kalendarzowych jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 3. z tytułu samotnego wychowywania dziecka – przysługuje w przypadku gdy na dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka zostało oddalone, a w przypadku osoby uczącej się – gdy oboje rodzice nie żyją. Dodatek przysługuje w wysokości 185,00 zł na dziecko ale nie więcej niż 370,00 zł na wszystkie dzieci, a w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku z większa się o 80,00 zł na dziecko ale nie więcej niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci. 
 4. z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego w wysokości 90,00 zł miesięcznie.
 5. z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – przysługuje w wysokości:
  • 80,00 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
  • 100,00 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia
  na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 6. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje w wysokości 100,00 zł (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.
 7. z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  • w związku z zamieszkiwaniem dziecka w miejscowości gdzie znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej w której realizowany jest obowiązek szkolny a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 105,00 zł miesięcznie w okresie od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.
  • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości gdzie znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 63,00 zł miesięcznie w okresie od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty wymagane do przyznania zasiłku rodzinnego:

 • oryginał lub kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, do wniosku należy dołączyć zupełny odpis aktu urodzenia);​
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych za 2013 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny lub oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w 2013 roku;
 • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2013 rok;
 • oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu za 2013 rok;
 • oryginał lub kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (jeżeli w rodzinie wychowuje się niepełnosprawne dziecko);
 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
 • dokument potwierdzający utratę dochodu (np. świadectwo pracy ze wskazaniem daty utraty dochodu oraz kwotę netto utraconego dochodu);
 • kserokopię aktów zgonu rodziców lub odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty (w przypadku osoby uczącej się);
 • odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem;
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za 2013 rok;
 • kserokopię karty pobytu (w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
 • oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.

W zależności od rodzaju wnioskowanego świadczenia należy przedłożyć:

 • odpis wyroku sądu o przysposobieniu dziecka lub informację o toczącym się postępowaniu;
 • odpis wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację;
 • zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych w roku 2013;
 • zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli uczy się w szkole wyższej lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej.

Dokumenty wymagane do przyznania dodatku z tytułu urodzenia dziecka:

 • zaświadczenie lekarza ginekologa lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Dokumenty wymagane do przyznania dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki został on udzielony oraz na które dziecko lub oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy;
 • zaświadczenie, o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego lub oświadczenie o okresie zatrudnienia;
 • aktualne zaświadczenie organu emerytalno-rentowego (ZUS) stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych lub oświadczenie potwierdzające okoliczność zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz kserokopia imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej (ZUS RMUA) potwierdzającego odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne;
 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub oświadczenie wzór jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia.

Dokumenty wymagane do przyznania dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

 • kserokopię skróconego lub zupełnego odpisu aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
 • aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany lub 
 • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców;
 • kserokopię skróconego lub zupełnego odpisu aktu zgonu obojga rodziców (w przypadku osoby uczącej się)

Dokumenty wymagane do przyznania dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub
 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty wymagane do przyznania dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:

 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

Dokumenty wymagane do przyznania dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

 • zaświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania;
 • zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania;
 • oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

Składający oświadczenie obowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Ośrodek Pomocy Społecznej może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Na potrzeby prowadzonego postępowania Ośrodek Pomocy Społecznej potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (Należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).

Harmonogram wypłat 
świadczeń w 2018 
roku

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Debrznie

ul. Ogrodowa 27
77-310 Debrzno

e-mail: ops_debrzno@wp.pl

tel./fax:   59 83 35 439
    59 83 35 632
tel. kom.   793 216 107
NIP   843-107-24-97
REGON   005311680

 

Godziny urzędowania:

700  1500


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Debrznie

Paweł Władyczak

tel. kom.   793 197 004

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1000


Dział świadczeń rodzinych
i funduszu alimentacyjnego:

tel. kom.   730 807 211

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1430