Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dożywianie

Czcionka:

Uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. został ustanowiony wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Jest to program wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

Celem Programu jest:

ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie w ramach programu udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości nie przekraczającej 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy, a w szczególności:

  1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
  3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Ze wsparcia w zakresie dożywiania w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku, żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych skorzystać będzie mogła osoba w rodzinie (dzieci, uczniowie), której dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie przekracza kwoty 1200,00 zł oraz osoba samotnie gospodarująca, której dochód nie przekracza kwoty 1552,00 zł.

Harmonogram wypłat
świadczeń w 2024 roku

Styczeń 26-01-2024
Luty 26-02-2024
Marzec 26-03-2024
Kwiecień 25-04-2024
Maj 27-05-2024
Czerwiec 25-06-2024
Lipiec 26-07-2024
Sierpień 27-08-2024
Wrzesień 25-09-2024
Październik 28-10-2024
Listopa 26-11-2024
Grudzień 19-12-2024

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Debrznie

ul. Ogrodowa 27
77-310 Debrzno

e-mail: ops_debrzno@wp.pl

tel./fax:   59 83 35 439
    59 83 35 632
tel. kom.   793 216 107
NIP   843-107-24-97
REGON   005311680

 

Godziny urzędowania:

700  1500


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Debrznie

Paweł Władyczak

Godziny przyjęć interesantów:

Środa - 730 – 1000


Dział świadczeń rodzinych
i funduszu alimentacyjnego:

tel. kom.   730 807 211

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1430