Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasady i procedury ubiegania się o pomoc społeczną

Czcionka:

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Zasady udzielania pomocy

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym poprzez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione jeżeli odpowiadają celom
i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Pomoc społeczna udzielana jest w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali statut uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomania;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Aby skorzystać ze świadczeń pomocy społecznej powinniśmy się udać do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Dla mieszkańców Gminy Debrzno jest to Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie.

W sytuacji szczególnej, gdy wymagana jest pomoc ze względu na szczególną sytuację osobistą oraz w sprawach nie cierpiących zwłoki można uzyskać pomoc tam, gdzie obecnie się przebywa (inne miejsce zameldowania). Należy złożyć wniosek z prośbą o pomoc.

Wniosek o pomoc może zgłosić:

 • osoba zainteresowana lub
 • jej przedstawiciel ustawowy (rodzice, opiekunowie w sprawie dzieci i opiekunowie w sprawie osób całkowicie ubezwłasnowolnionych), lub
 • inna osoba pod warunkiem, że osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawy wyrazili na to zgodę.

Pomoc społeczna może też być udzielana z urzędu.

W odpowiedzi na zgłoszoną prośbę pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy. Informacje zebrane w ramach wywiadu staną się podstawą do wydania decyzji w sprawie świadczeń. Wywiad przeprowadzany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania pomocy, a w sytuacjach wymagających udzielenia natychmiastowej interwencji w ciągu 2 dni. Wywiad przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc lub miejscu ich pobytu. Celem wywiadu jest ustalenie sytuacji osobistej, majątkowej osoby/rodziny starającej się o pomoc oraz ustalenie powodów ubiegania się o świadczenia i zaplanowanie wspólnie z osobą zainteresowaną planu pomocy. Aby pracownik socjalny mógł dokładnie zbadać sytuację – musimy przedstawić niezbędne dokumenty potwierdzające naszą sytuację. Pracownik socjalny przeprowadzając wywiad, bierze pod uwagę sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie, mogące mieć wpływ na rodzaj i zakres przyznawanej im pomocy. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające stanowiące podstawę planowania pomocy. W oparciu o wywiad środowiskowy i załączoną dokumentację zostanie wydana pisemna decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.

W przypadku odmowy dostarczenia przez osoby zainteresowane niezbędnych dokumentów, lub gdy występuje rażąca dysproporcja między wysokością dochodu udokumentowaną a faktyczną sytuacją majątkową może zostać wydana decyzja odmowna w sprawie pomocy.

Pomoc finansowa wypłacana jest od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z kompletem dokumentów.

Osoby i rodziny, które są objętą pomocą ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej powinny o każdej zmianie swojej sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej poinformować pracownika socjalnego (art. 109 ustawy o pomocy społecznej). Od decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrzno możemy się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Harmonogram wypłat
świadczeń w 2024 roku

Styczeń 26-01-2024
Luty 26-02-2024
Marzec 26-03-2024
Kwiecień 25-04-2024
Maj 27-05-2024
Czerwiec 25-06-2024
Lipiec 26-07-2024
Sierpień 27-08-2024
Wrzesień 25-09-2024
Październik 28-10-2024
Listopa 26-11-2024
Grudzień 19-12-2024

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Debrznie

ul. Ogrodowa 27
77-310 Debrzno

e-mail: ops_debrzno@wp.pl

tel./fax:   59 83 35 439
    59 83 35 632
tel. kom.   793 216 107
NIP   843-107-24-97
REGON   005311680

 

Godziny urzędowania:

700  1500


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Debrznie

Paweł Władyczak

Godziny przyjęć interesantów:

Środa - 730 – 1000


Dział świadczeń rodzinych
i funduszu alimentacyjnego:

tel. kom.   730 807 211

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1430