Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Funkcjonowanie (opis) Placówki

Czcionka:

Zgodnie z art. 176 pkt. 3 lit. c ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jednym z elementów wsparcia rodziny, będącym zadaniem własnym gminy, jest tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci.

Celem prowadzenia placówek wsparcia dziennego jest pomaganie w szczególności rodzinom, napotykającym trudności w wypełnianiu obowiązków wychowawczych, natomiast wychowankom placówki celem jest zapewnienie wszechstronnego wsparcia, począwszy od potrzeb podstawowych, jak opieka, bezpieczeństwo, wyżywienie, poprzez pomoc w nauce, wsparcie emocjonalne w trudnych sytuacjach, aż po ciekawe zajęcia rozwojowe. Wykwalifikowana kadra organizuje aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez zabawy rekreacyjno-sportowe, a także dba o rozwój zainteresowań, talentów, predyspozycji i pasji dzieci poprzez prowadzenie zajęć muzycznych, kulinarnych, plastycznych itp. Wychowankowie placówek mają również okazję brać udział w różnego rodzaju warsztatach, wycieczkach, wyjazdach do teatru, kina itp.

Działająca Placówka Wsparcia Dziennego w Debrznie prowadzona jest od 2021 roku w formie opiekuńczej, specjalistycznej i pracy podwórkowej, zapewniając opiekę i wsparcie specjalistów dla 35 dzieci, które pochodzą z rodzin problemowych z terenu miasta i gminy Debrzno. Dzięki kadrze, dobrej organizacji pracy oraz właściwych warunków lokalowych i sanitarnych, funkcjonująca świetlica środowiskowa w ramach Placówki Wsparcia Dziennego zapewnia wszechstronne wsparcie każdemu dziecku pozostającego w trudnej sytuacji. W ramach codziennych zadań dzieciom udziela się wsparcia specjalistycznego (pedagog, logopeda), pomaga się w odrabianiu zadań domowych w celu wyrównania braków edukacyjnych. Ponadto dzięki zaangażowaniu wychowawców rozwijane są wśród dzieci indywidualne zainteresowania oraz wyrabianie są nawyki kulturalnego zachowania się wobec innych osób.

Podopieczni w wieku 6-16 lat nabywają nawyków systematycznego odrabiania zadań domowych, poprawiają wyniki w nauce. Poprzez różne formy i tematykę zajęć
są motywowani do rozwijania zainteresowań oraz właściwego spędzania wolnego czasu. Regularnie prowadzi się zajęcia plastyczne, umuzykalniające, sportowe, gry planszowe, relaksację.

Zajęcia w placówce dostosowane są do potrzeb dzieci i możliwości finansowych gminy Debrzno. Obecnie odbywają się 3 razy w tygodniu tj. wtorek, środa i piątek
w godzinach 15:00 do 18:00 (okres letni) bądź 14:00 do 17:00 (okres zimowy). Świetlica czynna jest cały rok kalendarzowy z wyjątkiem świąt oraz w razie potrzeby, również w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży.

Placówka Wsparcia Dziennego w Debrznie ma swoją siedzibę w budynku Centrum Usług Społecznych przy ul. Barlickiego 2. Kwalifikację do udziału w zajęciach w świetlicy prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie. Do Placówki przyjmuje się wychowanków:

  • na prośbę dziecka za zgodą rodziców (opiekunów prawnych);
  • na wniosek rodziców dziecka (opiekunów prawnych);
  • na wniosek szkoły, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, za zgodą rodziców (opiekunów prawnych);
  • zgodnie z orzeczeniem sądu.

Należy podkreślić, że Placówka nie pełni funkcji świetlicy szkolnej ani jej nie zastępuje.

 

 

Harmonogram wypłat
świadczeń w 2024 roku

Styczeń 26-01-2024
Luty 26-02-2024
Marzec 26-03-2024
Kwiecień 25-04-2024
Maj 27-05-2024
Czerwiec 25-06-2024
Lipiec 26-07-2024
Sierpień 27-08-2024
Wrzesień 25-09-2024
Październik 28-10-2024
Listopa 26-11-2024
Grudzień 19-12-2024

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Debrznie

ul. Ogrodowa 27
77-310 Debrzno

e-mail: ops_debrzno@wp.pl

tel./fax:   59 83 35 439
    59 83 35 632
tel. kom.   793 216 107
NIP   843-107-24-97
REGON   005311680

 

Godziny urzędowania:

700  1500


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Debrznie

Paweł Władyczak

Godziny przyjęć interesantów:

Środa - 730 – 1000


Dział świadczeń rodzinych
i funduszu alimentacyjnego:

tel. kom.   730 807 211

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1430