Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wymagane dokumenty

Czcionka:

Do wniosku o fundusz alimentacyjny należy dołączyć:

 1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy.
 2. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu każdego członka rodziny, w tym odpowiednio:
  • zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 poz. 361 ze zm.), zawierające informacje o wysokości:
   • dochodu,
   • składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,
   • należnego podatku;
  • zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów;
  • oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku 2011;
  • oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 2011;
  • zaświadczenie albo oświadczenie członków rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2011;
  • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2011;
  • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
  • umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 3. odpis podlegający wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
 4. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów;
 5. zaświadczenie organu egzekucyjnego o wysokości otrzymanych świadczeń alimentacyjnych w roku 2011;
 6. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń, w tym między innymi:
  • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej;
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
  • orzeczenie sądu rodzinnego o ustalenie opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
  • zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;​
  • informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku:
   • brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
   • brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
 7. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich zapłacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej pracownicy mogą domagać się takiego dokumentu.

Na potrzeby prowadzonego postępowania Ośrodek Pomocy Społecznej potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (Należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).

Harmonogram wypłat
świadczeń w 2024 roku

Styczeń 26-01-2024
Luty 26-02-2024
Marzec 26-03-2024
Kwiecień 25-04-2024
Maj 27-05-2024
Czerwiec 25-06-2024
Lipiec 26-07-2024
Sierpień 27-08-2024
Wrzesień 25-09-2024
Październik 28-10-2024
Listopa 26-11-2024
Grudzień 19-12-2024

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Debrznie

ul. Ogrodowa 27
77-310 Debrzno

e-mail: ops_debrzno@wp.pl

tel./fax:   59 83 35 439
    59 83 35 632
tel. kom.   793 216 107
NIP   843-107-24-97
REGON   005311680

 

Godziny urzędowania:

700  1500


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Debrznie

Paweł Władyczak

Godziny przyjęć interesantów:

Środa - 730 – 1000


Dział świadczeń rodzinych
i funduszu alimentacyjnego:

tel. kom.   730 807 211

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1430