Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Obowiązki świadczeniobiorców

Czcionka:

W przypadku przyznania przez tutejszy organ prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeniobiorca (wnioskodawca) zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych o wystąpieniu następujących faktów:

 1. zmianie w liczbie członków rodziny,
 2. uzyskaniu dochodu, czyli:
  • zakończeniem urlopu wychowawczego,
  • uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
  • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonanej na podstawie umowy o dzieło,
  • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego, świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazywaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
  • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 3. innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych w tym m.in. o wyjeździe członka rodziny za granicę, zmianie adresu zamieszkania, uznaniu ojcostwa (w przypadku pobierania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka).

Zaniechanie przez świadczeniobiorcę obowiązku informowania organu wypłacającego świadczenia rodzinne o zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych może narazić osobę pobierającą świadczenia rodzinne na orzeczenie świadczeń jako nienależnie pobrane, a tym samym na konieczność zwrotu pobranych świadczeń wraz z odsetkami ustawowymi.

Harmonogram wypłat
świadczeń w 2024 roku

Styczeń 26-01-2024
Luty 26-02-2024
Marzec 26-03-2024
Kwiecień 25-04-2024
Maj 27-05-2024
Czerwiec 25-06-2024
Lipiec 26-07-2024
Sierpień 27-08-2024
Wrzesień 25-09-2024
Październik 28-10-2024
Listopa 26-11-2024
Grudzień 19-12-2024

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Debrznie

ul. Ogrodowa 27
77-310 Debrzno

e-mail: ops_debrzno@wp.pl

tel./fax:   59 83 35 439
    59 83 35 632
tel. kom.   793 216 107
NIP   843-107-24-97
REGON   005311680

 

Godziny urzędowania:

700  1500


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Debrznie

Paweł Władyczak

Godziny przyjęć interesantów:

Środa - 730 – 1000


Dział świadczeń rodzinych
i funduszu alimentacyjnego:

tel. kom.   730 807 211

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1430