Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – EDYCJA 2024

Utworzono dnia 01.03.2024
Czcionka:

Informacja dla mieszkańców o naborze do Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – edycja 2024

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie ogłasza nabór do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024. 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
  ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; 
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności o znacznym
  lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wyżej wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przewidywana liczba uczestników w roku 2024 - 26 osoby,  w tym:

 • 2 dzieci do 16-go roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • 4 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne;
 • 20 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, w tym osoby
  z niepełnosprawnością sprzężoną.

Dopuszcza się zwiększenie liczby uczestników Programu.

Przewidywana liczba godzin usług asystencji osobistej w ramach Programu  w roku 2023 wynosi 12 960

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez Uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez Uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez Uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu (i odbieraniu) dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Przyznając usługę asystencji osobistej OPS bierze pod uwagę osobistą sytuację osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.,o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi  analogiczne finansowane z innych źródeł.

Usługi w ramach Programu będą świadczone nieodpłatnie.

Osoby, które są zainteresowane udziałem w Programie, proszone są o złożenie kompletu dokumentów do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, tj.:

 • Karty zgłoszenia do Programu - Załącznik nr 1,
 • Karta zakresu czynności w ramach usług asystenta - Załącznik nr 2,
 • Oświadczenie o wskazaniu asystenta – Załącznik nr 3,
 • Oświadczenia Uczestnika Programu - Załącznik nr 4,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem – Załącznik nr 5,
 • Klauzuli informacyjnej Administrator Danych Osobowych - Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie - Załącznik nr 6,
 • Klauzuli informacyjnej Administrator Danych Osobowych - Minister Rodziny i Polityki Społecznej - Załącznik nr 7,
 • Kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wyżej wymienione druki w formie papierowej są dostępne  w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej  przy ul. Ogrodowa 27, pok. nr 4 lub można pobrać poniżej.

Samotne osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w Programie, które nie są w stanie zgłosić się osobiście po Kartę zgłoszenia do Programu lub jej dostarczyć powinny skontaktować się z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie dzwoniąc pod następujące numery telefonów: 59 83 35 439 lub 730 807 211.

Dokumenty zgłoszeniowe do Programu należy złożyć do 31 marca 2024 r. Zachęcamy do zapoznania się z treścią Programu oraz regulaminem określającym zasady realizacji Programu.

Złożenie Karty zgłoszenia do Programu wraz z innymi wymaganymi dokumentami nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Programie.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna RODO (MRiPS)

Utworzono dnia 01.03.2024, 15:33

Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO (OPS)

Utworzono dnia 01.03.2024, 15:33

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem

Utworzono dnia 01.03.2024, 15:33

Załącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika Programu

Utworzono dnia 01.03.2024, 15:33

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wskazaniu Asystenta

Utworzono dnia 01.03.2024, 15:32

Załącznik nr 2 - Karta czynności w ramach usług asystenta

Utworzono dnia 01.03.2024, 15:32

Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia do Programu

Utworzono dnia 01.03.2024, 15:31

Regulamin

Utworzono dnia 01.03.2024, 15:30

Harmonogram wypłat
świadczeń w 2024 roku

Styczeń 26-01-2024
Luty 26-02-2024
Marzec 26-03-2024
Kwiecień 25-04-2024
Maj 27-05-2024
Czerwiec 25-06-2024
Lipiec 26-07-2024
Sierpień 27-08-2024
Wrzesień 25-09-2024
Październik 28-10-2024
Listopa 26-11-2024
Grudzień 19-12-2024

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Debrznie

ul. Ogrodowa 27
77-310 Debrzno

e-mail: ops_debrzno@wp.pl

tel./fax:   59 83 35 439
    59 83 35 632
tel. kom.   793 216 107
NIP   843-107-24-97
REGON   005311680

 

Godziny urzędowania:

700  1500


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Debrznie

Paweł Władyczak

Godziny przyjęć interesantów:

Środa - 730 – 1000


Dział świadczeń rodzinych
i funduszu alimentacyjnego:

tel. kom.   730 807 211

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1430